Skip to main content

AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN

 

Artikel 1 – Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Artikel 2 – Geldigheidsduur van de offertes

Onze offertes blijven slechts 3 maanden geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de cliënt ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

 

Artikel 3 – Nutsvoorzieningen

De opdrachtgever zorgt er voor, dat wij voortdurend zonder kosten beschikken over:

  • Elektrische stopcontanten met aardleiding en zekeringen van minstens 16 A
  • Watervoorziening

 

Artikel 4 – Uitvoering van de werken

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Indien de opdrachtgever, of architect ons materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van ons, worden wij ontslagen van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van gebreken welke te wijten zijn aan deze handelswijze op voorwaarde dat men ons geen enkele fout bij de verwerking van de materialen kan aanwrijven.

 

Artikel 5 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

 

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.

 

Artikel 6 – Wijzigingen en bijkomende werken

Elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk alsook de vaststelling van de prijs vereist een voorgaand akkoord van beide partijen en kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

 

Artikel 7 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd niet inbegrepen in de offerteprijs.

 

Artikel 8 – Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform artikel 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

 

Artikel  9 – Ter beschikking gestelde documenten

Alle tekeningen, offertes, ramingen, schema’s, ontwerpen, technische gegevens en/of publicaties door ons verstrekt blijven onze uitsluitende eigendom. Zij mogen noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd, aan derden vertoond of ter hand gesteld worden, noch gebruikt voor de vervaardiging van de producten of uitvoering van de werken waarop zij betrekking hebben. Zij dienen ons in goede staat te worden terugbezorgd op eenvoudige aanvraag en zonder kosten.

 

Artikel 10 – Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn zal in gemeenschappelijk akkoord met de opdrachtgever vastgesteld worden. Elke gebeurtenis, die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen die ons dwingt tijdelijk of definitief onze werken stil te leggen, zal als overmacht beschouwd worden, bijvoorbeeld ongevallen, oorlogen en de gevolgen daarvan, slechte weersomstandigheden, onbereikbaarheid van het terrein, brand, staking of lockdown. De tijdelijke schorsing der werken ingevolge overmacht brengt van rechtswege en zonder vergoeding de verlening mede van de aanvankelijke voorziene uitvoeringstermijn tot een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op gang te brengen.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

 

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

 

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

 

Artikel 12 – Oplevering, aansprakelijkheid en waarborg

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 werkdagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

 

De aannemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan het pleisterwerk indien er geen staat van bevinding is opgemaakt.

 

De zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.

 

De 10 jarige aansprakelijkheid voorzien in artikel 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Verder vallen ook niet onder deze waarborg de schadegevallen, die zich voordoen waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden zoals gevallen van heirkracht, storm, brand, blikseminslag, oorlogen en de gevolgen daarvan, vliegtuigrampen en milieurampen en door de eigenaar of opdrachtgever slecht onderhouden daken. Onze 10 jarige waarborg strekt zich enkel uit op uitgevoerde werken zonder zorgen namens ons.

 

De eigenaar of opdrachtgever wordt de aandacht gevestigd dat hij het dak goed moet onderhouden. Dit onderhoud slaat op de volgende punten:

  • Het verwijderen van de bladeren en afval op het dakvlak en de dakgoten.
  • Het verwijderen van elke plantengroei.
  • Het zuiver houden van de afloopbakken en waterafvoeren.
  • Het dichthouden van de gleuven boven slabben en profielen.
  • Het tijdig vernieuwen van de eigenlijke beschermingslaag, of van de volledige dakafdichting of dakbedekking.

 

Artikel 13   – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs na de beëindiging van onze werken en leveringen gefactureerd. Op al onze prijzen is BTW van toepassing en niet inbegrepen. Het algemeen tarief voor dakwerken bedraagt 21%, indien de woning ouder is dan 10 jaar is het tarief van 6% van toepassing.

 

De na 30 dagen niet betaalde rekeningen dragen interest van 12% per jaar. In geval van vervolging om niet betaling, betaalt de schuldenaar een som van 20% op het bedrag der rekening met een minimum van 100 euro tot dekking der gerechtskosten.

 

Bij gebrek van vermelding van een bijzondere vervaldag, wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

 

Artikel 14 – Geschillen

Elke klacht i.v.m. de uitvoering van werken dient binnen de 8 dagen aangetekend aan onze firma te worden gemeld, zodat wij de nodige maatregelen of herstellingen kunnen uitvoeren.

 

In geval van betwistingen of gebeurlijke geschilpunten zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.